[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

11.10.2010 Rotunda sv. Juraja

Ukončenie prvej etapy reštaurovania

Reštaurátorské práce na interiéri rotundy pokračovali celoplošným odkryvom omietok, čo prinieslo niekoľko prekvapivých unikátnych nálezov.
Prvým prekvapením bolo odkrytie zvyškov maliarskej výzdoby na vápennej renesančnej omietke - hlavy a fragmentu maľby.
Najvýznamnejším objavom je odkrytie pôvodného okna na juhozápadnej strane rotundy. Porovnanie s podobným oknom Kostola sv. Margity v Kopčanoch (koniec 9.stor.) ukázalo, že objavené okno v našom kostolíku je ešte staršie a možno ho zaradiť do predrománskeho obdobia. Môžeme teda tvrdiť, že Rotunda sv. Juraja je najstaršou zachovanou stavbou na Slovensku !

Uvedené skutočnosti prezentoval reštaurátor J. Dorica na seminári „Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja“ za účasti širokej odbornej verejnosti - reštaurátorov, archeológov, generálnej riaditeľky Pamiatkového úradu SR K. Kosovej, riaditeľa Archeologického ústavu SAV M. Ruttkaya, prof. A. Ruttkaya a nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. V. Judáka.

Prvú etapu reštaurovania uzavrela obhliadka vykonaných prác zo strany Krajského pamiatkového úradu v Nitre dňa 11. októbra 2010, ktorá hodnotila realizovanú rekonštrukciu barokovej omietkovej vrstvy v barokovej časti klenby, rekonštrukciu ríms pilierov a zaniknutých menších ríms a pokračujúci celoplošný odkryv renesančných omietok a čistenie muriva. Komisia odporučila vlastníkovi kostolíka v budúcnosti realizovať komplexný reštaurátorský výskum exteriéru za účelom overenia pôvodných stavebných konštrukcií.

Ďalšia etapa reštaurovania rotundy bude realizovaná v roku 2011.