[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

29.01.2012 Nitrianska Blatnica

Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ Rotunda Jurko

V nedeľu 29. januára 2012 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Občianskeho združenia Rotunda Jurko. Úvod stretnutia patril bilancovaniu činnosti OZ v uplynulom roku. Za posledných 12 mesiacov sme pokročili o kus ďalej - dosiahli sme vyhlásenie Súsošia Ukrižovania na kalvárii pri Jurkovi za národnú kultúrnu pamiatku a vyhlásenie pamiatkového ochranného pásma „Rotunda sv. Juraja, prikostolný cintorín a Súsošie Golgoty“, ktoré zahŕňa nielen okolie kostolíka a kalváriu, ale aj lúku Púsť.
K hodnoteným úlohám patrila popri bežnej údržbe rotundy a jej okolia, spoluorganizovaní svätojurajskej púte predovšetkým spolupráca pri reštaurovaní rotundy . V roku 2011 získala obec dotáciu z grantového programu Ministerstva kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ vo výške 20.000 .- EUR na reštaurovanie interiéru a 7.500,- EUR na výskum fasády. Na rok 2012 boli vypracované žiadosti o dotáciu na záverečnú etapu obnovy interiéru a reštaurovanie fasády a pustovne. Počas reštaurátorských prác sme pri Jurkovi privítali gen. riaditeľku Pamiatkového úradu SR K. Kosovú a ministra kultúry SR D. Krajcera.
Z prostriedkov združenia bol financovaný projekt osvetlenia, elektroinštalácie, bezpečnostné kamery a alarm v kostolíku, pustovni a v obydlí.
Diskusiu vyvolal návrh Pamiatkového úradu SR, aby sa Rotunda sv. Juraja a archeologická lokalita v roku 2012 uchádzala o získanie prestížnej značky „Európske dedičstvo“. Na zápis do Európskeho dedičstva sú oprávnené významné lokality, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v historickom a kultúrnom vývoji Európy. Prínosom by bolo zviditeľnenie obce, využívania nástrojov Európskej únie, financovanie prevádzkových nákladov, atď. Podmienkou je však vybudovanie infraštruktúry, informačného systému pre turistov, zabezpečenie riadnej správy lokality, zabezpečenie odborného personálu a propagácia kostolíka ako turistického cieľa. Práve tieto skutočnosti už musia byť záležitosťou celej obce, nielen dobrovoľníkov z nášho združenia, ktorí už 10 rokov pracujú bez nároku na odmenu.
Poďakovanie patrí starostovi obce Mgr. M. Tomanovi, ktorý sa aktívne podieľa na napĺňaní hlavných cieľov nášho združenia - záchrane a propagácii Rotundy sv. Juraja a celého blatnického historického a kultúrneho dedičstva.