[ Skočiť na obsah ]

Obydlie

Jednopriestorový príbytok odzrkadľuje poznatky o obytných stavbách v 9.-13. storočí v oblasti pohoria Považský Inovec, najmä v polohách Púsť a Jurko pri Nitrianskej Blatnici, kde sa uskutočnil v rokoch 1974 – 80 archeologický výskum. Nadzemné stavby patriace k dvorcu z 9. až 10. storočia na lúke Púsť boli zničené dlhodobou orbou, preto časť prezentácie / vnútorný kozub s odvodom dymu/ sa opiera o poznatky z výskumu dvorca v blízkom Ducovom. Na ploche lúky Púsť sa však získali cenné poznatky najmä o príbytkoch z 11. – 12. storočia, teda z obdobia, keď na mieste staršieho dvorca bolo v okolí Rotundy sv. Juraja dedinské sídlisko.

Do najstaršej fázy toho sídliska patril zahĺbený príbytok čiastočne vysekaný do skaly. V ďalšom období sa prevládajúcou formou stali nadzemné zrubové obydlia. V polohe Púsť sa prvýkrát zistila aj hospodárska prístavba k obydliu. K zrubovej stavbe z 12. stor. bola pripojená malá miestnosť so žarnovovým mlynom. Z tohto obdobia pochádza aj vonkajšia hlinená pec a jamy na výrobu dechtu.

Zrubový nadzemný príbytok obdĺžnikového pôdorysu s plochou asi 10 m2 je vybudovaný z brvien o priemere cca 16 cm. Šindľová strecha patrí skôr k vybavenosti feudálnych sídiel. Údržba a trvácnosť slamenej alebo trstinovej strechy, zodpovedajúca v tom období ľudovému prostrediu, by presahovala technické možnosti údržby na lokalite. Vstup do interieru je autentický, okenné otvory sú však vzhľadom k svetelným podmienkam a návštevnosti väčšie v porovnaní so situáciou v stredoveku. Kozub a odvod dymu s využitím hlinou omazaného prúteného koša zodpovedá presne konštrukcii vykurovacieho zariadenia vo veľkom dome príslušníkov spoločenskej elity z 9.storočia na dvorci v Ducovom.

Prezentácia príbytku na trase náučného chodníka zhŕňa poznatky o dome v Nitrianskej Blatnici v 11. až 12. storočí a dopĺňajú ho poznatky z dvorca z 9. storočia v Ducovom. Návštevník teda získava informáciu o stredovekých obydliach v mikroregióne v rozličnom spoločenskom, no predovšetkým dedinskom prostredí.

prof.Dr. Alexander Ruttkay,Dr.Sc.
Archeologický ústav SAV v Nitre

detail detail detail detail   detail detail detail detail